Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

  • “Onderneming”: De Web Oplossing, eenmanszaak, die websiteontwikkelingsdiensten aanbiedt aan opdrachtgevers.
  • “Opdrachtgever”: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de Onderneming voor websiteontwikkelingsdiensten.
  • “Overeenkomst”: Elke overeenkomst tussen de Onderneming en de Opdrachtgever betreffende de websiteontwikkelingsdiensten.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

2.1. Naam Onderneming: De Web Oplossing

2.2 KVK-Nummmer: 91023564

2.2. BTW-ID: NL004178474B28

2.3. Vestigingsadres: Ommerweg 43a, 7683AV, Den Ham

2.4. Contactgegevens:

Telefoonnummer: 0639344029

E-mailadres: info@deweboplossing.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Onderneming en de Opdrachtgever.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1. Het aanbod van de Onderneming wordt duidelijk omschreven in een offerte, inclusief de prijzen, specificaties en opleverdatum van de aangeboden diensten.

4.2. De vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1. 5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van de Onderneming accepteert.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. Gezien de aard van de aangeboden diensten (dienst gemaakt volgens de specificaties van de consument), heeft de Opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te herroepen nadat deze tot stand is gekomen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Onderneming

7.1. De Onderneming zal zich inspannen om de afgesproken websiteontwikkelingsdiensten naar beste vermogen uit te voeren.

7.2. De Onderneming behoudt zich het recht voor om samen te werken met derden voor de uitvoering van de diensten, indien nodig.

Artikel 8 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1. De Opdrachtgever zal de benodigde informatie en materialen tijdig aanleveren aan de Onderneming, om een vlotte uitvoering van de diensten mogelijk te maken.

8.2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van eventuele wettelijke vereisten met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de website of webshop.

Artikel 9 – Betaling

9.1. De betaling voor de websiteontwikkelingsdiensten zal plaatsvinden volgens de afspraken in de offerte.

9.2. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

9.3 De klant dient na acceptatie van het projectvoorstel 50% van het totale factuurbedrag over te maken. De resterende 50% van het totale factuur bedrag dient overgemaakt te worden na oplevering.

Artikel 10 – Auteursrecht en intellectueel eigendom

10.1. Het auteursrecht en het intellectueel eigendom van de ontwikkelde website(s), webshops en branding materialen berusten bij de Onderneming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1. De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Opdrachtgever.

11.2. De Onderneming geeft geen garanties over de prestaties, resultaten of vindbaarheid van de website(s) in zoekmachines.

Artikel 12 – Annulering en wijzigingen

12.1. Bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het stadium van de uitvoering van de diensten.

12.2. Wijzigingen in het project die na aanvang worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassingen in de opleverdatum en eventuele meerkosten.

Artikel 13 – Geschillen

13.1. Op alle overeenkomsten tussen de Onderneming en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Geschillen tussen de Onderneming en de Opdrachtgever zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo.

Artikel 14 – Wijziging van de algemene voorwaarden

14.1. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen van kracht worden na schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.

Datum laatste update: 09-11-2023